Tính x – y . Biết rằng : x+y = 978 và y – 111 = 102 Các bạn giúp mình với mình cần gấp

Photo of author

By Autumn

Tính x – y . Biết rằng : x+y = 978 và y – 111 = 102
Các bạn giúp mình với mình cần gấp
Viết một bình luận