Toán 8: cho tam giác ABC vuông tại A.Có E là trung điểm của BC.Kẻ ED song song AC và EM song song với AB(D thuộc AB, M thuộc AC).Câu a) Chứng minh tứ

Photo of author

By Sadie

Toán 8: cho tam giác ABC vuông tại A.Có E là trung điểm của BC.Kẻ ED song song AC và EM song song với AB(D thuộc AB, M thuộc AC).Câu a) Chứng minh tứ giác ADEM là hình chữ nhật.Câu b) Gọi F là điểm đối xứng với E qua D, các tứ giác AFEC và AFBE là hình gì?Vì sao?.Câu c) Gọi N là giao điểm của AD và CF.Chứng minh rằng diện tích tam giác FAB=6 lần diện tích tam giác DNF.Câu d) Tứ giác ADEM là hình vuông thì tam giác ABC cần phải có điều kiện gì?
Leave a Comment