Tóm tắt đường lối khang chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) của Đang Cộng sản Đông Dương

Photo of author

By Charlie

Tóm tắt đường lối khang chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) của Đang Cộng sản Đông Dương

0 bình luận về “Tóm tắt đường lối khang chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) của Đang Cộng sản Đông Dương”

 1. Tóm tắt đường lối khang chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) của Đang Cộng sản Đông Dương

  Trả lời : Toàn dân , toàn diện , trường kỳ , tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

 2. Đường lối kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954) được Đảng Cộng sản Đông Dương xác định:

   +, toàn dân, toàn diện

   +, trường kì kháng chiến

   +,  tự lực cánh đấu tranh

   +, tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài.

Viết một bình luận