Tóm tắt và giải bài toán sau Một cần cẩu nâng vật có khối lượng 600kg lên độ cao 4.5m trong thời gian 12 giây tính công suất của. Cần cẩu Giúp Mk vs

Photo of author

By Vivian

Tóm tắt và giải bài toán sau
Một cần cẩu nâng vật có khối lượng 600kg lên độ cao 4.5m trong thời gian 12 giây tính công suất của. Cần cẩu
Giúp Mk vs nha casc bn Mk votte 5 ????
Leave a Comment