tổng của hai số thập phân là 16.26.Nếu tăng số thứ 1 lên 5 lần và số thứ 2 lên 2 lần thì tổng hai số là 43.2.Tìm hai số đó

Photo of author

By Alaia

tổng của hai số thập phân là 16.26.Nếu tăng số thứ 1 lên 5 lần và số thứ 2 lên 2 lần thì tổng hai số là 43.2.Tìm hai số đó
Viết một bình luận