Tổng số hạt cơ bản nguyên tử một là nguyên tố X là 21 trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 7.Xác định số khối số e

Photo of author

By Piper

Tổng số hạt cơ bản nguyên tử một là nguyên tố X là 21 trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 7.Xác định số khối số electron số proton số nơtron điện tích hạt nhân.
Leave a Comment