Trả lời các câu hỏi sau đây. 5^2= 7^2= 12^2= 9^2= 11^2=

Photo of author

By Valentina

Trả lời các câu hỏi sau đây.
5^2=
7^2=
12^2=
9^2=
11^2=
Viết một bình luận