trái ngược với giản dị là gì? biểu hiện? tác hại?

Photo of author

By Charlie

trái ngược với giản dị là gì? biểu hiện? tác hại?
Leave a Comment