trên 1 đoạn đường dài242m , người ta đặt 62 ống nước gồm 2 loại : loại thứ 1 dài 5m , loại thứ 2 dài 3m. tính số ống mỗi loại

Photo of author

By Savannah

trên 1 đoạn đường dài242m , người ta đặt 62 ống nước gồm 2 loại : loại thứ 1 dài 5m , loại thứ 2 dài 3m. tính số ống mỗi loại
Viết một bình luận