Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ tia Oy = 50 độ xOz = 150 độ thì là góc j

Photo of author

By Audrey

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ tia Oy = 50 độ xOz = 150 độ thì là góc j
Leave a Comment