trên đường thẳng xy lấy điểm A.Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB=4cm.AC= 9cm.Trên tia Ay lấy điểm D sao cho AD=5cm.Gọi I là trung điểm của Ab

Photo of author

By Lydia

trên đường thẳng xy lấy điểm A.Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB=4cm.AC= 9cm.Trên tia Ay lấy điểm D sao cho AD=5cm.Gọi I là trung điểm của Ab. Chứng minh rằng I là trung điểm của BD.

0 bình luận về “trên đường thẳng xy lấy điểm A.Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB=4cm.AC= 9cm.Trên tia Ay lấy điểm D sao cho AD=5cm.Gọi I là trung điểm của Ab”

 1. Đáp án:

  Vì `I` là trung điểm của `AB`

  `⇒ BI = IA = (AB)/2 = 4/2 = 2cm`

  Ta có : `AD = 5cm, AI = 2cm`

  `⇒ A` nằm giữa `I` và `D`

  `⇒ AI + AD = ID`

  `⇒ 2 + 5 = ID`

  `⇒ ID = 7cm` 

  Ta có `IB = 2cm, ID = 7cm`

  `⇒ I` không phải là trung điểm của `BD` (vì `IB < ID`)

   

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đề : Chứng minh rằng I là trung điểm của CD.(BD là ghi sai đề)

  Ta có:Trên tia Ax lấy hai điểm B và C

  Trên tia Ay lấy điểm D

  Gọi I là trung điểm của AB

  ⇔A,B,C,D,I thẳng hàng

  AB=4cm,AC= 9cm

  I là trung điểm của AB

  ⇔IA=IB=AB/2=4/2=2cm

  AB=4cm,AC= 9cm

  ⇔BC=AC-AB

  BC=9-4=5cm

  ⇔IC=IB+BC

  IC=2+5=7cm(1)

  Ta lại có: AD=5cm

  ID=IA+AD

  ID=2+5=7cm(2)

  Từ 1 và 2

  IC=ID=7cm

  Hay I là trung điểm của CD

  @ara boss ris

Viết một bình luận