Trên Internet con người có thể làm gì ? A. Internet net giúp tìm kiếm thông tin qua địa chỉ do người sáng lập dịch vụ lập B. Giúp tìm kiếm Thoòng tin

Photo of author

By Gianna

Trên Internet con người có thể làm gì ?
A. Internet net giúp tìm kiếm thông tin qua địa chỉ do người sáng lập dịch vụ lập
B. Giúp tìm kiếm Thoòng tin bằng máy tìm kiếm
C. Tìm kiếm thông tin , gửi , nhận thư điện tử
D. Gửi , nhận thư điện tử
Leave a Comment