trên một con hẻm có chiều dài 50m, chiều rộng 5 m, hỏi diện tích con hẻm

Photo of author

By Jasmine

trên một con hẻm có chiều dài 50m, chiều rộng 5 m, hỏi diện tích con hẻm
Viết một bình luận