trên quãng đường AB,cùng một lúc có một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60 km/giờ và một ô tô khác đi từ B đến A với vận tốc 50 km/giờ.Hai xe gặp nhau

Photo of author

By Raelynn

trên quãng đường AB,cùng một lúc có một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60 km/giờ và một ô tô khác đi từ B đến A với vận tốc 50 km/giờ.Hai xe gặp nhau lúc 3 giờ.
A)Tính quãng đường AB.
B)Hỏi sau 2,5 giờ kể từ lúc xuất phát,hai ô tô cách nhau bao nhiêu km.
C)Xe đi từ B đi hết quãng đường AB trong bao lâu.
Viết một bình luận