Trên tia Oy lấy hai điểm A và B sao cho OA = 1cm, OB = 5cm. a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. Vì sao? b) Tính độ dài đoạn t

By Savannah

Trên tia Oy lấy hai điểm A và B sao cho OA = 1cm, OB = 5cm.
a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. Vì sao?
b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.
c) Trên tia đối của tia Ay lấy điểm K sao cho AK = 2cm. Chứng tỏ O là trung điểm của đoạn Ak.

0 bình luận về “Trên tia Oy lấy hai điểm A và B sao cho OA = 1cm, OB = 5cm. a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. Vì sao? b) Tính độ dài đoạn t”

 1. a) Trong ba điểm O,A , B điểm A nằm giữa hai điểm còn lại

  b) Vì OA = 1cm ; OB = 5cm

   OA < OB ( 1cm < 5cm )

  ⇒ OB – OA = AB

  ⇒  5   –  1   = AB

  ⇒   AB        = 4 ( cm )

  Vậy : AB = 4cm

  c) Vì OA = 1cm ; AK = 2cm

  ⇒ AK – OA = OK

  ⇒ 2    –  1   = OK

  ⇒ OK   = 1 ( cm )

  Trên tia Oy có OK = 1cm ; OA = 1cm

  ⇒ OK = OA ( 1cm = 1cm )

  nên O nằm giữa K và A 

  ⇒ O là trung điểm của đoạn thẳng AK

  Học_tốt !

  Xin hay nhất về cho nhóm ><

  @Diamonds 

  Trả lời

Viết một bình luận