Treo một vật có trọng lượng 3niuton vào một lò xo, lò xo giãn ra 10mm . Treo một vật khác có trọng lượng chưa biết vào lò xo ấy thì lò xo giãn ra 50mm

By Clara

Treo một vật có trọng lượng 3niuton vào một lò xo, lò xo giãn ra 10mm . Treo một vật khác có trọng lượng chưa biết vào lò xo ấy thì lò xo giãn ra 50mm . a, tính độ cứng của lò xo . b, tính trọng lượng chưa biết

0 bình luận về “Treo một vật có trọng lượng 3niuton vào một lò xo, lò xo giãn ra 10mm . Treo một vật khác có trọng lượng chưa biết vào lò xo ấy thì lò xo giãn ra 50mm”

 1. Đáp án:

  \(K = 300\left( {N/m} \right)\)

  \(m’ = 1,5\left( {kg} \right)\)

  Giải thích các bước giải:

  Con lắc chịu tác dụng của hai lực \({F_d}\) và \(P.\)

  Khi cân bằng thì \({F_d} = P \Leftrightarrow K.\Delta \ell = mg\) suy ra \(K = \dfrac{{mg}}{{\Delta \ell }} = \dfrac{P}{{\Delta \ell }} = \dfrac{3}{{{{10.10}^{ – 3}}}} = 300\left( {N/m} \right)\)

  Lúc sau treo một vật khác thì lò xo dãn 50 mm, gọi khối lượng vật là m’ ta có:

  \({F’_d} = P’ \Leftrightarrow K.\Delta \ell ‘ = m’.g \Rightarrow m’ = \dfrac{{K.\Delta \ell }}{g} = \dfrac{{{{300.50.10}^{ – 3}}}}{{10}} = 1,5\left( {kg} \right).\)

  Trả lời

Viết một bình luận