Treo vật có khối lượng là 400 gam vào một lò xo áo có độ cứng ứng 100 N/m.cho g=10 mét trên giây bình phương . Tìm độ giảm của lò xo. khi treo vật lò

Photo of author

By Hadley

Treo vật có khối lượng là 400 gam vào một lò xo áo có độ cứng ứng 100 N/m.cho g=10 mét trên giây bình phương . Tìm độ giảm của lò xo. khi treo vật lò xo dài 30 cm tìm chiều dài ban đầu của lò xo
Leave a Comment