trình bày chi tiết giúp mình ạ cho (P): y=x^2; (d): y=(4m+1)x-2m+8. Tìm m để (d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt có hoành độ x1; x2 sao cho (x1-x2)^2=65

Photo of author

By Gianna

trình bày chi tiết giúp mình ạ
cho (P): y=x^2; (d): y=(4m+1)x-2m+8.
Tìm m để (d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt có hoành độ x1; x2 sao cho (x1-x2)^2=65
Leave a Comment