Trình bày và giải thích các đặc điểm của pháp luật. Điều gì sẽ xảy ra nếu nhà trường không có kỷ luật, xã hội không có pháp luật?

Photo of author

By Melody

Trình bày và giải thích các đặc điểm của pháp luật. Điều gì sẽ xảy ra nếu nhà trường không có kỷ luật, xã hội không có pháp luật?
Leave a Comment