Trộn 100ml dd có pH=1 gồm HCl va HNO3 vs 100 ml dd NaOH nồng độ a mol/l thu đc 200ml đ có pH=12 giá trji của a là bn 2) trộn 200ml dd hỗn hợp gồm HNO3

By Skylar

Trộn 100ml dd có pH=1 gồm HCl va HNO3 vs 100 ml dd NaOH nồng độ a mol/l thu đc 200ml đ có pH=12 giá trji của a là bn
2) trộn 200ml dd hỗn hợp gồm HNO3 0.3Mvà HClO4 0.5M vs 200ml dd Ba(OH)2 aM thu đc dd có pH=3 vậy a có giá trị là bn

0 bình luận về “Trộn 100ml dd có pH=1 gồm HCl va HNO3 vs 100 ml dd NaOH nồng độ a mol/l thu đc 200ml đ có pH=12 giá trji của a là bn 2) trộn 200ml dd hỗn hợp gồm HNO3”

 1. 1. $pH=12$ suy ra $OH$ dư, $n_{OH^-_d}=10^{-2}.0,2=2.10^{-3}(mol)$

  $n_{OH^-}-n_{H^+}=n_{OH^-_d} \\

  \Leftrightarrow 0,1a-10^{-1}.0,1=2.10^{-3} \\

  \Leftrightarrow a=0,12(M)$

  2. Tương tự như câu 1, câu này thì $H^+$ dư, $n_{H^+_d}=10^{-3}.0,4=4.10^{-4}(mol)$

  $n_{H^-+}-n_{OH^-}=n_{H^+_d} \\

  \Leftrightarrow (0,3.0,2+0,5.0,2)-0,2.2.a=4.10^{-4} \\

  \Leftrightarrow a=0,399(M)$

  Trả lời

Viết một bình luận