TRộn lẫn 126g dd Na2SO3 10% vào 208g dd BaCl2 20%.Xđ C% các chất trong dd nhận đc.Biết BaSO3 kết tủa

By Genesis

TRộn lẫn 126g dd Na2SO3 10% vào 208g dd BaCl2 20%.Xđ C% các chất trong dd nhận đc.Biết BaSO3 kết tủa

0 bình luận về “TRộn lẫn 126g dd Na2SO3 10% vào 208g dd BaCl2 20%.Xđ C% các chất trong dd nhận đc.Biết BaSO3 kết tủa”

 1. $m_{Na_2SO_3}=10\%.126=12,6g \\⇒n_{Na_2SO_3}=\dfrac{12,6}{126}=0,1mol \\m_{BaCl_2}=20\%.208=41,6g \\⇒n_{BaCl_2}=\dfrac{41,6}{208}=0,2mol \\PTHH :$                  $Na_2SO_3  +  BaCl_2\to 2NaCl+BaSO_3↓$ $\\\text{Theo pt :       1 mol         1 mol}$ $\\\text{Theo đbài :  0,1 mol       0,2 mol}$ $\\\text{Tỉ lệ : }$$\dfrac{0,1}{1}<\dfrac{0,2}{1}$ $\\\text{⇒Sau pư BaCl2 dư}$ $\text{Theo pt :}$ $n_{BaCl_2\ pư}=n_{Na_2SO_3}=0,1mol \\⇒n_{BaCl_2\ dư}=0,2-0,1=0,1mol \\⇒m_{BaCl_2\ dư}=0,1.206=20,6g \\n_{BaSO_3}=n_{Na_2SO_3}=0,1mol \\⇒m_{BaSO_3}=0,1.217=21,7g \\n_{NaCl}=n_{Na_2SO_3}=0,1mol \\⇒m_{NaCl}=0,1.58,5=5,85g \\m_{dd\ spu}=126+208-21,7=312,3g \\⇒C\%_{NaCl}=\dfrac{5,85}{312,3}.100\%=1,87\% \\C\%_{BaCl_2\ dư}=\dfrac{20,6}{208}.100\%=9,9\%$

  Trả lời
 2. Đáp án:   C% NaCl≈3,75%

                 C% BaCl2 dư≈6,66%

  Giải thích các bước giải:

   nNa2SO3=$\frac{10.126}{100.126}$=0,1(mol)

  nBaCl2=$\frac{20.208}{100.208}$=0,2(mol)

  PTHH:           Na2SO3+BaCl2→BaSO3↓+2NaCl

                         0,1           0,1        0,1          0,2

  Tỉ lệ:      $\frac{nNa2SO3}{1}$<$\frac{nBaCl2}{1}$ 

   =>BaCl2 dư,Na2SO3 hết

  mBaSO3=0,1.217=21,7(g)

  nBaCl2 pư=0,1(mol)

  =>nBaCl2 dư=0,2-0,1=0,1(mol)

  nNaCl=0,2 (mol)

  mdd sau pư=126+208-21,7=312,3(g)

  =>C% NaCl=$\frac{0,2.58,5.100}{312,3}$≈3,75%

       C% BaCl2 dư=$\frac{0,1.208.100}{312,3}$≈6,66%

  Trả lời

Viết một bình luận