Trong 11 số tự nhiên bất kỳ.có chắc chắn rằng có ít nhất 2 số có cùng 1 chữ số tận cùng không? Giải thích vì sao.

Photo of author

By Caroline

Trong 11 số tự nhiên bất kỳ.có chắc chắn rằng có ít nhất 2 số có cùng 1 chữ số tận cùng không? Giải thích vì sao.
Leave a Comment