Trong 3 số a,b,c có 1 số dương,1 số âm,và một số bằng 0.Tìm 3 số đó biết |a|=b^2(b-c)

Photo of author

By Reese

Trong 3 số a,b,c có 1 số dương,1 số âm,và một số bằng 0.Tìm 3 số đó biết |a|=b^2(b-c)
Viết một bình luận