Trong buổi lễ sơ kết học kì I, thầy Hiệu trưởng thấy rằng khi trao phần thưởng cho các học sinh giỏi một lần 15 học sinh, 18 học sinh hay 20 học sinh

Photo of author

By Ariana

Trong buổi lễ sơ kết học kì I, thầy Hiệu trưởng thấy rằng khi trao phần thưởng cho các học sinh giỏi một lần 15 học sinh, 18 học sinh hay 20 học sinh thì đều dư 3 học sinh. Tính số học sinh giỏi của trường biết rằng số học sinh giỏi trong khoảng 500 đến 600 học sinh?
Leave a Comment