Trong các câu lệnh lặp Pascal sau đây, câu lệnh nào sai và sai ở đâu? (6 điểm) a) While i:=1 do t:=10; b) While a<=c; do write (‘c khong nho hon a’);

Photo of author

By Hadley

Trong các câu lệnh lặp Pascal sau đây, câu lệnh nào sai và sai ở đâu? (6 điểm)
a) While i:=1 do t:=10;
b) While a<=c; do write (‘c khong nho hon a’); c) i:=1; while i<10 do sum:=sum+i; i:=i+1; d) i:=1; x:=5 ; while i { "@context": "https://schema.org", "@type": "QAPage", "mainEntity": { "@type": "Question", "name": " Trong các câu lệnh lặp Pascal sau đây, câu lệnh nào sai và sai ở đâu? (6 điểm) a) While i:=1 do t:=10; b) While a<=c; do write (‘c khong nho hon a’);", "text": "Trong các câu lệnh lặp Pascal sau đây, câu lệnh nào sai và sai ở đâu? (6 điểm) a) While i:=1 do t:=10; b) While a<=c; do write (‘c khong nho hon a’); c) i:=1; while i<10 do sum:=sum+i; i:=i+1; d) i:=1; x:=5 ; while i

0 bình luận về “Trong các câu lệnh lặp Pascal sau đây, câu lệnh nào sai và sai ở đâu? (6 điểm) a) While i:=1 do t:=10; b) While a<=c; do write (‘c khong nho hon a’);”

 1. mình sửa lại cho đúng luôn, in đậm là chỗ sai.

  a) While i:=1 do t:=10;

  -> While i:=1 do i:=10;

  b) While a<=c; do write (‘c khong nho hon a’);

  -> While a<=c do write(‘c khong nho hon a’);

  c) thiếu khai báo sum, sắp xếp không đúng thứ tự

  -> i:=1; sum:=0; while i<10 do i:=i+1; sum:=sum+i;

  d) đúng rồi

Viết một bình luận