Trong các hình thức truyền nhiệt dưới đây, sự truyền nhiệt nào không phải là bức xạ nhiệt? A: Sự truyền nhiệt từ đầu bị nung nóng sang đầu không bị n

Photo of author

By Liliana

Trong các hình thức truyền nhiệt dưới đây, sự truyền nhiệt nào không phải là bức xạ nhiệt?
A:
Sự truyền nhiệt từ đầu bị nung nóng sang đầu không bị nung nóng của một thanh đồng.
B:
Sự truyền nhiệt từ Mặt Trời đến Trái Đất.
C:
Sự truyền nhiệt từ dây tóc bóng đèn đang sáng ra khoảng không gian bên ngoài bóng đèn.
D:
Sự truyền nhiệt từ bếp lò đến người đứng gần bếp lò.
Leave a Comment