Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng về sự dẫn nhiệt? A: Khả năng dẫn nhiệt của tất cả các chất rắn là như nhau. B: Bản chất sự dẫn nhiệt t

Photo of author

By Samantha

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng về sự dẫn nhiệt?

A:
Khả năng dẫn nhiệt của tất cả các chất rắn là như nhau.
B:
Bản chất sự dẫn nhiệt trong chất khí, rắn, lỏng là khác nhau.
C:
Chất khí đậm đặc dẫn nhiệt kém hơn chất khí loãng.
D:
Sự truyền nhiệt bằng hình thức dẫn nhiệt chủ yếu xảy ra trong chất rắn.
Leave a Comment