Trong đợt tác động phong trào “thu hồi pin cũ,góp phần giữ xanh môi trường”năm học 2019-2020.Khết thúc phong trào tường THCS Hòa An thu được 250 cục p

Photo of author

By Aubrey

Trong đợt tác động phong trào “thu hồi pin cũ,góp phần giữ xanh môi trường”năm học 2019-2020.Khết thúc phong trào tường THCS Hòa An thu được 250 cục pin cũ của các em học sinh của khối 6,7,8,9 lần lượt tỉ lệ với 9;7;5;4.biết rằng số pin cũ đã nộp của các khối 6;7;8;9 lần lượt tỉ lệ là 9;7;5;4 .Hỏi mỗi khối đã nộp bao nhiêu cục pin cũ ?
trả lời đc thì mình cảm ơn trước nha
cho 4 sao nhá :3
Viết một bình luận