Trong hai câu văn: “Buổi sáng, con kênh còn phơn phớt màu đào, giữa trưa bỗng hoá ra một dòng thủy ngân cuồn cuộn loá mắt, rồi dần dần biến thành một

Photo of author

By Caroline

Trong hai câu văn: “Buổi sáng, con kênh còn phơn phớt màu đào, giữa trưa bỗng hoá ra một dòng thủy ngân cuồn cuộn loá mắt, rồi dần dần biến thành một con suối lửa lúc trời chiều. Có lẽ bởi vậy mà nó được gọi là kênh Mặt Trời.”, đại từ “nó” được dùng để thay thế cho: A. Con kênh còn phơn phớt màu đào B. Một dòng thủy ngân cuồn cuộn C. Con kênh D. Con suối lửa
Leave a Comment