Trong “hoàng lê nhất thống chí” hình ảnh Quang Trung trong trận chiến được miêu tả như thế nào?

Photo of author

By Ivy

Trong “hoàng lê nhất thống chí” hình ảnh Quang Trung trong trận chiến được miêu tả như thế nào?
Leave a Comment