Trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày,em đã làm gì để học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh?

By Rose

Trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày,em đã làm gì để học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh?
Viết một bình luận