trong không gian oxyz, cho mp (P): x – 2y – 2z +3 =0. Gọi d là đường thẳng đi qua điểm M(1;1;-2), cắt trục Ox và song song với (P). Phương trình tham

Photo of author

By Kaylee

trong không gian oxyz, cho mp (P): x – 2y – 2z +3 =0. Gọi d là đường thẳng đi qua điểm M(1;1;-2), cắt trục Ox và song song với (P). Phương trình tham số của đường thẳng d là?
Viết một bình luận