Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ,cho đường thẳng d: x=1+t ,y=2-2t ,z =3+t ,điểm nào sau đây không thuộc đường thẳng d A.M(0,4,2 ) B ,N(1,2,3) C(1

Photo of author

By Adalynn

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ,cho đường thẳng d: x=1+t ,y=2-2t ,z =3+t ,điểm nào sau đây không thuộc đường thẳng d
A.M(0,4,2 )
B ,N(1,2,3)
C(1,-2,3)
D ,Q(2,0,4)
Viết một bình luận