Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ,biết đg thẳng y=-x+2 và (P) y=x ² cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B .Tính diện tích tam giác OAB (O là gốc tọa độ )

Photo of author

By Eloise

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ,biết đg thẳng y=-x+2 và (P) y=x ² cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B .Tính diện tích tam giác OAB (O là gốc tọa độ )
Viết một bình luận