⦁ Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, Cho đường thẳng (d): y = (a – 2)x + b đi qua điểm M(-2;1) và song song với đường thẳng (d’): y = x + 2. Tìm các số a và

Photo of author

By Quinn

⦁ Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, Cho đường thẳng (d): y = (a – 2)x + b đi qua điểm M(-2;1) và song song với đường thẳng (d’): y = x + 2. Tìm các số a và b?
Viết một bình luận