Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm ảnh qua phép tịnh tiến theo vecto u=(-2;4) của các hình sau: a) Điểm M (1;-3) b) Đường thẳng denta: 3x – 2y + 5 = 0 c)

Photo of author

By Ayla

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm ảnh qua phép tịnh tiến theo vecto u=(-2;4) của các hình sau:
a) Điểm M (1;-3)
b) Đường thẳng denta: 3x – 2y + 5 = 0
c) Đường tròn (C) : x² + y² -3x + 4y -5 = 0
Giúp e với ạ????. Cảm ơn mn ????
Viết một bình luận