Trong một buổi lao động trồng cây ,bốn lớp 5a,5b,5c,5d trồng được 760 cây .Nếu chuyển 50 cây từ lớp 5A sang lớp 5B, chuyển 70 cây từ lóp 5B sang lớp

Photo of author

By Ariana

Trong một buổi lao động trồng cây ,bốn lớp 5a,5b,5c,5d trồng được 760 cây .Nếu chuyển 50 cây từ lớp 5A sang lớp 5B, chuyển 70 cây từ lóp 5B sang lớp 5C , chuyển 20 cây từ lớp 5C sang lớp 5D, chuyển 80 cây từ lớp 5D sang lớp 5A thì số cây của bốn lớp bằng nhau.Tìm số cây của mỗi lớp.
Viết một bình luận