trong một hộp có 3 viên vàng 6 viên bi xanh 5 viên bi đổ . Không nhìn vào hộp có thể lấy ít nhất bao viên bi để có 4 viên bi cùng màu

Photo of author

By Peyton

trong một hộp có 3 viên vàng 6 viên bi xanh 5 viên bi đổ . Không nhìn vào hộp có thể lấy ít nhất bao viên bi để có 4 viên bi cùng màu
Viết một bình luận