Trong một số oxit kim loại, nguyên tố oxi chiếm 40% về khối lựợng. Biết khối lựợnh mol của oxit đó là 40 (g/mol). Tìm công thức hóa học của oxit đó

Photo of author

By Audrey

Trong một số oxit kim loại, nguyên tố oxi chiếm 40% về khối lựợng. Biết khối lựợnh mol của oxit đó là 40 (g/mol). Tìm công thức hóa học của oxit đó
Leave a Comment