Trong mp oxy cho M(1;-4).ảnh của M qua phép đồng dạng có đc bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm o góc quay 180 độ và phép vị tự tâm o tỉ số k

Photo of author

By Amaya

Trong mp oxy cho M(1;-4).ảnh của M qua phép đồng dạng có đc bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm o góc quay 180 độ và phép vị tự tâm o tỉ số k =2
Leave a Comment