trong những nhận đinh sau đây, nhận định nào đúng ,nhận định nào sai? Nếu sai,em hãy sửa lại cho đúng. 1)tảo sống ở khắp mọi nơi. 2)tảo chưa có sự phâ

Photo of author

By Eloise

trong những nhận đinh sau đây, nhận định nào đúng ,nhận định nào sai? Nếu sai,em hãy sửa lại cho đúng.
1)tảo sống ở khắp mọi nơi. 2)tảo chưa có sự phân hóa về cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản. 3)tảo chưa có rễ ,thân ,lá và chưa có mạch dẫn. 4)các loại tảo đều có cấu tạo đơn bào. 5)rong mơ là một cây xanh thật sự.
Leave a Comment