Trong truyện Tấm Cám , tại sao khi Tấm vào cung Bụt lại không xuất hiện nữa ?

By Ruby

Trong truyện Tấm Cám , tại sao khi Tấm vào cung Bụt lại không xuất hiện nữa ?
Viết một bình luận