trung bình cộng của ba số là 32 biết số thứ nhất bằng tổng của hai số còn lại. tim số thứ nhất

Photo of author

By aikhanh

trung bình cộng của ba số là 32 biết số thứ nhất bằng tổng của hai số còn lại.
tim số thứ nhất
Leave a Comment