trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1h 8 phút lần thứ nhất làm được 9 sản phẩm lần 2 người ta làm được 11 sản phẩm hỏi hai lần phải làm

Photo of author

By Parker

trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1h 8 phút lần thứ nhất làm được 9 sản phẩm lần 2 người ta làm được 11 sản phẩm hỏi hai lần phải làm xong bao nhiu thời gian
Leave a Comment