Trung hoà hoàn toàn 11,25 gam một axit hữu cơ cần 500ml NaOH 0,5M. X là?

Photo of author

By Ivy

Trung hoà hoàn toàn 11,25 gam một axit hữu cơ cần 500ml NaOH 0,5M. X là?
Leave a Comment