Trường thcs x có số HS Nam chiếm 55% HS toàn trường. Biết rằng có HS nữ. A) tính số HS toàn trường của trường thcs x B) tính tỉ số HS nữ và số HS Nam.

By Skylar

Trường thcs x có số HS Nam chiếm 55% HS toàn trường. Biết rằng có HS nữ.
A) tính số HS toàn trường của trường thcs x
B) tính tỉ số HS nữ và số HS Nam.
Viết một bình luận