Từ 10-19/5/1941 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Pác Bó (Cao Bằng) đã chủ trương thành lập

Photo of author

By Mackenzie

Từ 10-19/5/1941 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Pác Bó (Cao Bằng) đã chủ trương thành lập

0 bình luận về “Từ 10-19/5/1941 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Pác Bó (Cao Bằng) đã chủ trương thành lập”

  1. Từ 10-19/5/1941 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Pác Bó (Cao Bằng) đã chủ trương thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh)

  2.  Trong những ngày Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 họp (tháng 5/1941), quyết định thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (Mặt trận Việt Minh) lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc

    cho mình ctlhn nhé #yêu sử#

Viết một bình luận