Từ BỆNH LỀ MỀ Thì tác giả có thêm từ bệnh trước từ lề mề Vậy đó là biện pháp tu từ gì nhỉ

Photo of author

By Margaret

Từ
BỆNH LỀ MỀ
Thì tác giả có thêm từ bệnh trước từ lề mề
Vậy đó là biện pháp tu từ gì nhỉ
Leave a Comment