Từ C4H10 (các chất vô cơ, điều kiện cần thiết có đủ) viết phương trình phản ứng điều chế PVC Từ CH4 (các chất vô cơ, điều kiện cần thiết có đủ) viết p

Photo of author

By Rylee

Từ C4H10 (các chất vô cơ, điều kiện cần thiết có đủ) viết phương trình phản ứng điều chế PVC
Từ CH4 (các chất vô cơ, điều kiện cần thiết có đủ) viết phương trình phản ứng điều chế benzen, poli butađien.
Câu 36. Tỉ khối của hỗn hợp X gồm etan, propen và butađien so với H2 bằng 22,5. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư. Tính khối lượng kết tủa thu được
Leave a Comment