tu ket qua kiem tra san pham cua mot xuong nguoi ta thay co 847 san pham dat chuan va 28 san pham khong dat chuan hoi so san pha khong dat chuan chie

Photo of author

By Eva

tu ket qua kiem tra san pham cua mot xuong nguoi ta thay co 847 san pham dat chuan va 28 san pham khong dat chuan hoi so san pha khong dat chuan chiem bao nhieu phan tram so san pham da kiem tra
Leave a Comment